Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Uneli Gıda İnşaat Lojistik Turizim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6098 sayılı Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 852272 numarası ile kayıtlı, “Esenkent Mah. Şah Cihan Cad. No:49 A Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Uneli Gıda İnşaat Lojistik Turizim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak işlediğimizi bilgilerinize sunarız.

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimize ziyarete gelen misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimize ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel veriler ile şikâyet ve öneri başvuruları yapan kişilerin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve İşletmeyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan prosedürler doğrultusunda oluşan veriler işlenebilmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

 • Hissedarlarımız,
 • İş ortaklarımız,
 • Mahkemeler,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar
 • Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği standartlarıyla uyumlu yurt içi ve yurt dışı hizmet ve servis sağlayıcılar

dahil faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek üzere veri aktarımı yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişilerin açık rızası kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, fiziksel mekanlar, internet sitemiz, telefon hattımız gibi her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve fiziki ve dijital ortamlarda saklanmaktadır.   

Kişisel verileriniz, 6098 sayılı Kanun md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, https://www.unabella.com.tr/kvkk/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki KVKK Başvuru Formunu doldurarak info@unabella.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Esenkent Mahallesi Şah Cihan Caddesi No: 49 Zemin Kat +4 Kat Ümraniye / İstanbul adresine başvuru yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı uneligida@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Uneli Gıda İnşaat Lojistik Turizim San. Tic. Ltd. Şti.